ХАБАРЛАРЫ

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясы

сериясы

химия және технология

№6