Редакция алқасы:

Б а с    р е д а к т о р

ҚР ҰҒА академигі Жұрынов М.

 

Р е д а к ц и я   а л қ а с ы:

Ағабеков В.Е. проф., академик (Белорус)

Волков С.В. проф., академик (Украина)

Воротынцев  М.А. проф., академик (Ресей)

Газалиев А.М. проф., академик (Қазақстан)

Ергожин Е.Е. проф., академик (Қазақстан)

Жармағамбетова А.К. проф. (Қазақстан), бас ред. орынбасары

Жоробекова Ш.Ж. проф., академик (Қырғыстан)

Иткулова Ш.С. проф. (Қазақстан)

Манташян А.А. проф., академик (Армения)

Пралиев К.Д. проф., академик (Қазақстан)

Баешов А.Б. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)

Бүркітбаев М.М. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  

Джусипбеков У.Ж. проф. корр.-мүшесі (Қазақстан)  

Молдахметов М.З. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)

Мансуров З.А. проф. (Қазақстан)  

Наурызбаев М.К. проф. (Қазақстан)

Рудик В. проф.,академик (Молдова)

Стрельцов Е. проф. (Белорус)

Тәшімов Л.Т. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  

Тодераш И. проф., академик (Молдова)

Халиков Д.Х. проф., академик (Тәжікстан)

Фарзалиев В. проф., академик (Әзірбайжан)

Бас редактор бағаны

FacebookTwitterMixxVimeo

Біздің журнал